fbpx

ESO Títol Oficial

 

CURS PRESENCIAL 2019-20

 Inici del curs

Setembre 2019

 

Duració

10 mesos

 

Continguts

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de l'ESO per a adults s'organitza de forma modular (34 mòduls o assignatures), en tres àmbits i en dos cursos:

 

ÀMBIT

COMUNICACIÓ

CIENTÍFIC

SOCIAL

NIVELL 1

(1er curs)

6 mòduls +1 opcional

5 mòduls +1 opcional

3 mòduls +1 opcional

NIVELL 2

(2n curs)

6 mòduls +1 opcional

5 mòduls +1 opcional

3 mòduls +1 opcional

 

Titulació Oficial

[Graduat en Educació Secundària Obligatòria]

Expedit per l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya

Vàlid en tot el territori espanyol

 

Requisits

 • Per accedir als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes cal tenir divuit anys, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.
 • Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot també autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin.

 

 

Convalidacions

 

Per poder convalidar qualsevol mòdul cal fer una entrevista acadèmica amb la coordinadora pedagògica de l’escola qui tindrà els següents:

 

 • Amb l'historial acadèmic de l'alumne és possible convalidar mòduls i àmbits del Nivell 1 i 2.
 • Si l’alumne supera una Prova d’Avaluació Inicial (PAI) podrà convalidar el nivell 1 complet. Podrà cursar directament el Nivell 2, això és 17 matèries en 1 any lectiu.
 • En cas que l’alumne hagi aprovat un PFI (incloses les pràctiques) haurà d’aprovar només 7 mòduls.

 

 

Horaris per trimestres (2n Nivell GESO)

1r trimestre

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:30-11:30

Biologia

9:30-11:30

Llengua castellana III

9:30-11

Matemàtiques inicials

9:30-11

Matemàtiques inicials

9:30-10:30

Castellà

11:30h-13h

Taller de català

11:30-13:30

Llengua anglesa II

11-13

Geografia

11-12:30

Taller de català

10:30-11:30

Biologia

 

 

 

12:30-13:30

Geografia

11:30-12:30

Llengua anglesa II

2n trimestre

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:30-10:30

Literatura castellana

9:30-11:30

Literatura castellana

9:15-11:45 Matemàtiques III

9:15-11:45
Física

9:30-10:30

Llengua catalana III

11:30-13:30

Llengua anglesa III

11:45-13:15

Història

11:45-13:15
Història

10:30-11:30

Matemàtiques III + Física

11:30-12:30

Llengua anglesa III

3r trimestre

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Literatura catalana

Matemàtiques IV

Tecnologia

Viatjar per Catalunya

CC.Socials i Migracions

 


Metodologia Campus 25

Acció Tutorial: cada alumne se li assigna un tutor, responsable del seu itinerari formatiu, del grau d’assoliment de les competències bàsiques i, si és necessari, d’un procés d’adaptació curricular.

Materials propis: Campus 25 elabora els seus propis llibres i recursos didàctics d’acord amb la programació oficial i amb el segell de la qualitat i el rigor necessaris.

Plataforma educativa virtual: Campus 25 compta amb Classlife, una plataforma virtual, per cada àmbit de la GESO (científic, lingüístic i social). Es tracta d’un recurs pedagògic dinàmic i pràctic que inclou continguts teòrics, exercicis aplicats, i materials audiovisuals per completar el procés d’aprenentatge setmanal.

Avaluació continuada

 • En finalitzar cada trimestre tindrà lloc l’avaluació oficial. Es valoraran l’assistència, l’actitud i el progrés en els continguts.
 • En cas que no s’aprovi algun mòdul, el claustre docent valorarà la possibilitat que l’alumne es presenti a la recuperació.
 • La qualificació final del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.

Assessorament acadèmic i professional: El tutor recomanarà a l’alumne quins estudis podrà seguir més endavant. Li explicarà quins itineraris professionals se li poden obrir. L’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

 

Tarifes


Pagament fraccionat

 • Matrícula: 145 €
 • Pagament mensual (de setembre a juny): 10 quotes de 145€

 

Pagament al comptat

 • 1345 € (pagant fins al 25 setembre, estalvia 200€)

 

*Ambdues modalitats inclouen el lliurament dels llibres i dels materials de tot el curs.

*curs bonificable per Fundae a cost 0€ [+informació] 

 

Procés de matriculació

Documents

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotografia
 • Import de la matrícula
 • Nº de compte bancari, en cas que es domiciliï el curs
 • Llibre Blau d’ESO (l’original) o el Certificat dels Estudis cursats de la ESO, en cas que es puguin convalidar mòduls.
 • En cas que hi hagi un trasllat d’expedient, l’alumne haurà de portar la documentació oficial (l’expedient i l’historial acadèmic).
 • En cas que l’alumne sigui menor de 18 anys, caldrà que el seu tutor signi el document del Consorci d’Educació que l’habilitarà com a alumne de caràcter excepcional a la GESO per adults.

 

 CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto