Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LES PAU I PAP - LES PROVES


Inici > Accés a les PAU > Les Proves


CONTINGUTS DE LA PROVA

Fase general

Consta de cinc exercicis:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història
 • Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, història de l’art o llatí

Fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.

PROVA PAP (pels graus de magisteri)

La PAP es va implementar el curs 2014-2015 i, inicialment, avaluava només la llengua catalana i castellana i requeria una mitjana de 5, amb una nota mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Aquesta prova va quedar ampliada per als nous estudiants de batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que vulguin cursar qualsevol grau de magisteri a partir del curs 2017-2018. Hauran de superar exercicis escrits que avaluaran les competències en comunicació i lògico-matemàtica, així com la capacitat de reflexió i raonament crític.

La prova PAP serà comuna a totes les universitats de Catalunya i tindrà una convocatòria al juny i una altra al setembre.

Aquesta modificació es troba dins el Programa MIF (Programa de millora i innovació en la formació de Mestres) creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya http://goo.gl/qdOU5k

L’objectiu de la prova serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per accedir als estudis de Mestres i poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives corresponents, segons s’explica en el MIF.

Apartats avaluables:

 • Àmbit de competència comunicatiu:
  • Comprensió lectora i capacitat de síntesi de documents sobre temes d’interès general.
  • Expressió escrita per comprovar que hi hagi un domini suficient de l’ús de la llengua
 • Àmbit de competència lògico-matemàtica:
  • Resolució d’exercicis, problemes i situacions d’aplicació. Es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta. No es podrà fer ús de la calculadora.
 • Àmbit de reflexió i raonament crític:
  • Aplicació del pensament cientificotècnic
  • Avaluació dels coneixements generals per interpretar la informació i prendre decisions

Data de la prova: dissabte a determinar de juny de 2018

Distribució de la prova: 2 exàmens amb una duració d’3 hores i 30 minuts en total

 • Examen 1: competència comunicativa i raonament crític – 2 hores
 • Examen 2: competència lògico-matemàtica- 1 hora i 30 minuts

 

Qualificació de la fase general i nota d’accés


La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.


Nota d'accès = 0.6 QMB + 0.4 QFG


QMB = Qualificació de batxillerat

QFG = Qualificació de la fase general (sempre que sigui igual o superior a 4)


Nota d'accés


Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:


Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.


Qualificació de la fase específica


Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.


Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.


Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.


Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.


Nota d’admissió


L’actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol•liciti ser admès.


La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:


Nota d'amissió = Nota d'accés + a M1 + b M2


M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web:
www.gencat.cat/universitats/pau

Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) des de CFGS

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix el procediment d'accés dels estudiants que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents.

Títols equivalents
·Tècnic especialista (FP2).
·Titulats de mòdul professional 3 (MP3).
·Graduats en arts aplicades i oficis artístics (AAiOA).
·Perits mercantils, equiparats a titulats de formació professional de 2n grau, branca administrativa i comercial.
·Mestres industrials, que hagin superat les proves de revàlida.
·Comandaments intermedis.
·Sergents de l'escala de suboficials de la Guàrdia Civil.

Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.
Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d'accés, tal com estableix el Reial decret 558/2010, de 7 de maig, i l'Ordre EDU/324/2010, de 9 de desembre.
El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l'establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: anàlisi musical, biologia, ciències de la Terra i del medi ambient, cultura audiovisual, dibuix artístic, dibuix tècnic, disseny, economia de l'empresa, electrotècnia, física, geografia, grec, història de l'art, literatura catalana, literatura castellana, llatí, matemàtiques aplicades a les ciències socials, matemàtiques, química i tecnologia industrial.
La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d'avaluació i models d'exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es pot consultar al web:
http://www.gencat.cat/universitats/pau

La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.