Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


Inici > GES > Curs 2017 - 2018


CAMPUS 25, CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS autoritzat pel Consorci d'Educació (08071779) ofereix la formació per a l'obtenció del GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES).


Els ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes han de possibilitar l'adquisició dels objectius i les competències corresponents a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria, i l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO).


Les persones adultes compten amb un bagatge que pot ser molt divers i que pot influir molt en la manera d'aprendre


Així doncs cal planificar aquests ensenyaments amb una estructura flexible que permeti adaptar-se a la diversitat d'interessos, ritmes i estils d'aprenentatge.


REQUISITS


 • Per accedir als ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes cal tenir divuit anys o complir-los dintre de l'any natural de matriculació.


 • Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius,es pot autoritzar a les persones més grans de setze anys que ho sol·licitin, en els següents supòsits:


  • Quan per raons laborals no puguin seguir els estudis de règim ordinari.
  • Quan es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball.
  • Esportistes d'alt rendiment que no puguin incorporar-se al sistema educatiu ordinari.
  • Alumnat amb necessitats específiques quan circumstàncies singulars ho facin aconsellable.
  • Alumnat que estiguin cursant o hagin cursat Programes de Qualificació Professional Inicial.

ÀMBITS I MÒDULS


D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per ales persones adultes, aquesta etapa s'organitzarà de forma modular i en tres àmbits


ÀMBIT COMUNICACIÓ CIENTÍFIC SOCIAL
NIVELL 1 (1r curs) 6 mòduls + 1 opcional 5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional
NIVELL 2 (2n curs) 6 mòduls + 1 opcional 5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional

PROVA D'AVALUACIÓ INICIAL


La prova d'avaluació inicial és un procés previ a la matriculació que orienta a l'hora d'establir l'itinerari personal de l'alumnat. Consisteix en una entrevista personal i, si s'escau, una prova escrita per conèixer els seus interessos i identificar antecedents acadèmics.


Es podrà acreditar, si escau, la superació d'alguns mòduls, alguns àmbits o nivell complet.


En cas que l'alumne/a acrediti mitjançant una prova escrita, part dels ensenyaments, es faran constar en acta d'avaluació inicial els mòduls o àmbits, o el nivell I si escau, que l'alumne hagi superat. L'acta s'incorporarà a l'expedient de l'alumne/a.


En cas que l'alumne hagi aprovat un PQPI se'l assessorarà convenientment respecte dels mòduls que li convé preparar.


ACCIÓ TUTORIAL


A cada alumne o alumna se li assigna un tutor o tutora que, d’acord amb l’equip docent, confecciona l’itinerari formatiu el pla de treball individual d’acord amb els interessos, disponibilitat horària i grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada estudiant.

El tutor o tutora assessora l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, fa el seguiment educatiu i es coordina amb l’equip docent que intervé amb un mateix alumne/a, per tal de garantir la coherència pedagògica en l’acció educativa.


PRESTACIONS ACADÈMIQUES


La dilatada experiència del Centre de Formació Campus 25 en l’àmbit dels adults es converteix en la millor garantia per assolir el Graduat en Eso. Entre les prestacions acadèmiques més significatives destacarem:

 • La qualitat docent dels professors de Campus 25: els professors acompanyen l’alumne, el guien i de manera flexible s’adapten a les seves necessitats acadèmiques i horàries. Si s’escau, la tutora pedagògica dissenya un CURRICULUM ADAPTAT a les peculiaritats dels alumnes que necessitin dilatar el seu procés de formació o bé reforçar de manera personalitzada alguns mòduls concrets.
 • El Campus virtual: en matricular-se, l’alumne pot accedir al nostre camp educatiu virtual; un espai en el qual tots els alumnes adults hi diuen la seva. Es comenta la marxa dels cursos, es pengen indicacions relatives a la programació, apunts, exercicis, solucions, webs d’interès i enllaços, consells i comentaris acadèmics.
 • Els materials i llibres: els nostres llibres de text s’articulen de manera clara i entenedora. Les unitats didàctiques estan perfectament dissenyades perquè l’alumne progressi al llarg dels tres trimestres. L’elaboració de Power Points i d’esquemes conceptuals contribueixen a consolidar els continguts i a potenciar les capacitats d’aprenentatge.
 • La incorporació de la Tecnologia (TIC) a les aules ens ajuda a potenciar els aspectes més pràctics i creatius de l’estudi. L’alumne accedeix gratuïtament al servei d’Internet i disposa d’espais preparats per l’estudi i la consulta.
 • Pot gaudir de preus promocionals per a l’estudi dels idiomes estrangers, com l’anglès, i pot perfeccionar també els usos del català i del castellà.