Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - LES PROVES


Inici > Accés a CFGS > Les Proves


CONTINGUTS I PROVES


Les proves d’accés als cicles formatius de Grau Superior tenen lloc un cop l’any (mes de maig).
Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves.

CONTINGUTS DE LA PROVA


Les proves constaran de dues parts: una PROVA COMUNA, que realitzaran tots els candidats, i una PROVA ESPECÍFICA, en relació amb els estudis que vulgui realitzar l’aspirant.

L’objectiu de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior és que el candidat acrediti la seva maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

D’aquesta part específica podran resultar exemptes aquelles persones que justifiquin, amb documents oficials, una experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals que desitgin cursar.

PROVA COMUNA


EXERCICI 1: Llengua catalana. Domini de l’expressió escrita , de la capacitat de comprensió i síntesi de textos, i dels nivells del llenguatge així com de la normativa ortogràfica.

EXERCICI 2: Llengua castellana. Anàlisi de textos escrits; modalitats del llenguatge i capacitat escriptural, comprensiva i ortogràfica de textos.

EXERCICI 3: Matemàtiques. Demostrar un nivell suficient en el coneixement i desenvolupament dels continguts del temari de matemàtiques exigit a la prova.

EXERCICI 4: Anglès. Domini gramatical de les principals estructures verbals de l’anglès, capacitat lèxica, comprensió i interpretació de textos.


El temps per a la realització de la prova comuna serà de quatre hores, que es distribuiran en dos blocs temporals de dues hores: el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i llengua castellana. Al segon bloc els corresponents a l’idioma estranger i matemàtiques. Entre els dos blocs temporals hi haurà un descans de trenta minuts


PROVA ESPECÍFICA

Les proves específiques comprenen continguts de dues matèries que corresponen a cada cicle formatiu. La durada per a la realització de la prova específica serà de tres hores.


L’EXEMPCIÓ DE LES PROVES

Podran resultar exemptes de la totalitat o d’alguna part de la prova aquelles persones que justifiquin, amb documents oficials, algun dels requisits que a continuació es detallen.

Exempció de la matèria de llengua catalana. La poden sol·licitar els aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya i no han estudiat català en la seva escolarització.

Exempció de la part comuna de la prova. Es pot sol·licitar per:

1.Haver superat totalment les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
2.Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Exempció de tota la part específica. Es pot sol·licitar per:

1. Per experiència laboral que es correspongui amb l’àmbit professional del cicle formatiu que es vulgui cursar. Calen els requisits següents:
•Com a mínim 1 any d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria igual o superior a la d’oficial de 1º o 2ª.
•Com a mínim 3 anys d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria inferior a la d’oficial.

2.Els aspirants que vulguin accedir a la prova del cicle formatiu de grau superior Animació d’activitats físiques i esportives poden sol·licitar l’exempció de la part específica de la prova acreditant una experiència d’almenys 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades.

3.Estar en possessió d’un cicle formatiu de grau mitjà que formi part del mateix itinerari de famílies professionals que el superior al qual es vulgui accedir.

4.Les persones aspirants que tinguin un títol de tècnic/a poden sol·licitar l’exempció de les matèries que coincideixin amb les que se'ls convalidarien si accedissin al batxillerat. Aquestes matèries són Electrotècnia i Química .

5.Exempció total de la prova. Es pot sol·licitar per haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys , sempre que el cicle formatiu que es vol cursar permeti accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l’aspirant va superar la prova d’accés a la universitat.